زمستان

سیگارى آتش مى زنم و شعله مى کشم

من دود مى شوم و نگاه مى کند

سیگار لابلاى انگشتان زنانه ام

مى غلطت و مغزم را سیاه مى کند

هر لحظه هر دقیقه از تو دست مى کشم

این ساعت شنى هنوز هم کار مى کند

یک دود آبى و خط قرمزى ک دائم هست

یک دود آبى و رژ قرمزى ک دائم هست ...

سیگارى آتش بزنى شعله مى کشم. ...

/ 0 نظر / 24 بازدید