اندوهم

خسته ام

خسته از تمام خواستن هایم که نشد و نخواستن هایم که شد

خسته تر از دخترهاى مزرعه ى چاى...

چاى بریز برایم

فنجان قهوه را بگذار براى عصر روزهایى که کمتر غصه دارم ...

/ 0 نظر / 19 بازدید